Integritetspolicy

1. Allmänt

Den här integritetspolicyn gäller när du besöker webbplatsen freddygustavsson.se samt när du använder funktioner för att kommunicera med webbplatsens ägare eller med andra besökare på webbplatsen.

Syftet med denna policy är att beskriva hur webbplatsen freddygustavsson.se samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Målsättningen är att du som besökare ska förstå och känna dig trygg med webbplatsens datahantering.

2. Personuppgiftsansvarig

Freddy Gustavsson är personuppgiftsansvarig för webbplatsens behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att databehandling sker i enlighet med gällande lagstiftning.

3. När behandlar webbplatsen dina personuppgifter?

Webbplatsen samlar in information från dig när du kontaktar Freddy Gustavsson genom något av de kontaktformulär som finns på sidan. De uppgifter som du har fyllt i överförs krypterat över Internet och lagras i en databas som endast webbplatsens ägare och driftsansvariga har åtkomst till.

Information samlas också in när du kommenterar artiklar. De uppgifter som du fyllt i visas publikt på webbsidan.

Dessutom använder webbplatsen statistikverktyget Google Analytics, som automatiskt samlar in och lagrar information om vilka sidor som besökts, hur länge sidorna besöks, vilket geografiskt område besökarna kommer från, vilket operativsystem och vilken webbläsare de använder och liknande. Inga av de uppgifter som Google Analytics samlar in kan användas för att identifiera dig som besökare personligen.

4. Vilka personuppgifter samlar webbplatsen in om dig?

I samband med att du använder kontaktformulär samlas följande personuppgifter om dig in:

 • Förnamn och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer (valfri uppgift)
 • Meddelande (om detta innehåller personuppgifter)
 • Din dators IP-adress

I samband med att du använder O.S.A.-formulär samlas följande personuppgifter om dig in:

 • Förnamn och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer (valfri uppgift)
 • Övriga uppgifter (om dessa innehåller personuppgifter)
 • Din dators IP-adress

I samband med att du kommenterar en artikel samlas följande personuppgifter om dig in:

 • Namn
 • E-postadress
 • Adress till webbplats (valfri uppgift)
 • Kommentar (om denna innehåller personuppgifter)
 • Din dators IP-adress

Google Analytics samlar inte in någon personligt identifierbar information.

5. Varför behandlar webbplatsen uppgifter om dig?

Dina personuppgifter samlas in för att kunna kontakta dig, för att tillhandahålla tjänster till dig, samt för att motverka och beivra bedrägerier och missbruk av webbplatsens tjänster.

6. Hur länge sparar webbplatsen uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge det finns ett behov att spara dem för att fullgöra det ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med vad som beskrivs i den här policyn. Webbplatsen kan i undantagsfall behöva spara uppgifter längre i de fall så krävs för att följa lagkrav eller för att bevaka rättsliga intressen.

Webbplatsen sparar data i högst 26 månader efter att besökaren använt webbplatsen och dess tjänster.

7. Vem lämnar webbplatsen ut personuppgifter till?

Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare, i något syfte, utan ditt samtycke. Undantaget är sådana fall då det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet eller andra tillfällen då lagen kräver så.

8. Ändring av integritetspolicy

Webbplatsens ägare har rätt att närsomhelst göra förändringar i den här policyn. Den aktuella versionen finns alltid publicerad på webbplatsen.

9. Skydd av dina personuppgifter

Webbplatsen använder sig av avancerade krypteringsmetoder (SSL) för att skydda känsliga uppgifter som överförs över Internet.

10. Rapportering av personuppgiftsincidenter

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors friheter och rättigheter, till exempel genom att en person förlorar kontrollen över sina uppgifter eller utsätts för personlig risk genom att uppgifterna sprids, går förlorade eller hamnar i orätta händer.

Om en personuppgiftsincident skulle inträffa, kommer anmälan att göras till Datainspektionen inom den tid som lagen föreskriver.

11. Dina rättigheter

Webbplatsens ägare ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Webbplatsen kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera, begränsa eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Som användare har du rätt att begära följande:

 • Tillgång till dina personuppgifter i form av registerutdrag med kopia av de personuppgifter som webbplatsen behandlar om dig.
 • Rättelse av dina personuppgifter i de fall de är felaktiga eller ofullständiga.
 • Radering eller avidentifiering av personuppgifter som inte längre är nödvändiga att sparas för det ändamål som de samlades in för, med undantag för sådana uppgifter som måste sparas för att följa lagkrav och motsvarande.
 • Begränsning av databehandling av dina personuppgifter, så att de endast får användas för särskilt definierade ändamål.

12. Cookies

Cookies förbättrar tillgången till webbplatsen och identifierar återkommande besökare för statistikändamål. Detta hjälper till att förstå hur webbplatsen används. Användningen av cookies kopplas inte till någon personligt identifierbar information på webbplatsen.

13. Kontaktinformation

Om du har frågor om den här policyn, om hur dina personuppgifter behandlas eller om du vill begära något enligt beskrivningen i stycket ”Dina rättigheter” ovan, välkommen att kontakta Freddy Gustavsson.

Alla ärenden beträffande hanteringen av personuppgifter skickas till e-postadressen gdpr@freddygustavsson.se.